1.0

مصرف خودسرانه

1.0
1.0

سرباخوردگی

1.0

چله نشین

1.0

صبر

1.0

درد دل

1.0

صعب الفهم

1.0

کدام یاب

1.0
1.0

کله تهیان شرمنده

1.0

آنتی بیوتیکات

1.0

سی‌سی