1.0

مصرف خودسرانه

1.0

خلوت گزیده

1.0

سرباخوردگی

1.0

چله نشین

1.0

صبر

1.0

درد دل

1.0

صعب الفهم

1.0

کدام یاب

1.0

فشار چون بالا

1.0

کله تهیان شرمنده

1.0

آنتی بیوتیکات

1.0

سی‌سی