1.0

صعب الفهم

1.0

تاریخ بلغمی

1.0

دادگاه صحرایی

1.0

شبح

1.0

جراحت سطحی

1.0

ضربه سفت