1.0

شهر بهتر

1.0

خشونت

1.0

دستوری

1.0

نشست

1.0

پروژه تراشی

1.0

میز مناسب

1.0

صبر

1.0

راستگو

1.0

بحران آب

1.0

سیاست سکوت

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

نستیضاح