1.0

دلار

1.0

گودال سورئال

1.0

دستوری

1.0

چرا باید

1.0

خشونت

1.0

نستیضاح

1.0

شهر بهتر

1.0

اعتماد از دست رفته

1.0

سیاست سکوت

1.0

زنبیل قرمزی

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

امادگی جناحی