1.0

سیاست سکوت

1.0

یه دلار دارم

1.0

دلار

1.0

آب

1.0

فیتلر ترگلام

1.0

چرا باید

1.0

امادگی جناحی

1.0

بحران آب

1.0

نستیضاح

1.0

اعتماد از دست رفته

1.0

دستوری

1.0

زنبیل قرمزی