دیرین درین

1.0
1.0

ملعبت گزاف

1.0

٣تاد بحران

1.0

سر تو گوشی

1.0

پسماند

1.0

لحظه آخری

1.0
1.0
1.0

سه تا صدر درغاز

1.0

خشونت

1.0

پیشونی سفید

1.0

چاپیدن