1.0

فانتزی بیش از حد

1.0

همگام با وی

1.0

مرگ دوباره

1.0

شوک

1.0

مخور

1.0

خسب آلودگی

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0

دادگاه شخصی

1.0

خشونت در نصیحت

1.0

رانندیدن

1.0

گردن گردان