فرتی ریختن

این قسمت: فرتی ریختن سبک جدید تفکیک زباله را بیاموزید! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

خلاف جهت

این قسمت: خلاف جهت 🔸بابا این وی هم اسکل شد! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

زباله

این قسمت: زباله 🔸عجب آشغالی هستی تو! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin