ریختن زباله در طبیعت

1.0

تر و خشک

1.0

پسماند

1.0

راه موثر