تر و خشک

قسمت: تر و خشک کمی از آن خشک‌ها به من بده! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

پسماند

این قسمت: پسماند 🔸بیا تو هم لذت ببر که این بوی طبیعت است! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  
Rahe Moaser-s-sait.mp4_snapshot_00.52
01:01

راه موثر

این قسمت: راه موثر🔸حتما باید زور بالای سرتون باشه؟!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri