ریختن زباله در محیط زیست

1.0

زباله

1.0

تر و خشک

1.0

راه موثر

1.0

زباله‌های چرکی