سرماخوردگی

1.0

واگیرانندگان

1.0

سرباخوردگی

1.0

چله نشین