1.0

مصرف خودسرانه

1.0

ذوالچرخین

1.0

فانتزی بیش از حد

1.0

تک آورنده

1.0

سر تو گوشی

1.0

شوک

1.0

خفت

1.0

پتانسیل‌های دقت

1.0

مزاحمان

1.0

پرده ای

1.0

گیرندگان

1.0

جزییات صحنه