1.0

مونالیزها

1.0

غم درون

1.0

وی بی اعصاب

1.0

مصرف خودسرانه

1.0

ذوالچرخین

1.0

فانتزی بیش از حد

1.0

تک آورنده

1.0

سر تو گوشی

1.0

شوک

1.0

خفت

1.0

پتانسیل‌های دقت

1.0

مزاحمان