1.0

سیاست سکوت

1.0

سیاست سکوت

1.0
1.0

امادگی جناحی

1.0

شهردار خوب کننده

1.0

وعده گنده