1.0

سه مجسمه

1.0

٣تاد بحران

1.0

تخلیه

1.0

بالش

1.0
1.0

تخلیه

1.0

آب و آتش

1.0

نصیحت ناشتا