1.0

شیر

1.0

شیر سالم

1.0

پانتومیم

1.0

صورت زخم دار