1.0

ترکیدن

1.0

مزاحمان

1.0

سر پیچی وی

1.0

فقط یک درصد

1.0

ماهی ماهی

1.0

گریزان ز خرید

1.0

حباب

1.0

رنگ موی وی

1.0

خراش

1.0

برچسب زنی

1.0

افندوک

1.0

چونه فرد مذکر