1.0

هر روزهفته

1.0

پیرگشتگی

1.0

یخچال خودکش

1.0

خودپرداز دلسوز

1.0

سه مجسمه

1.0

قوذنقه

1.0

قرص نان

1.0

دید زدن

1.0

قوزماهی

1.0

کمرباریک

1.0

شیار باریک

1.0

یکی برای دوستم