راه دوم

این قسمت: راه دوم 🔸برای این مورد باید پرونده تشکیل شود! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

ریش سفیدیسم

این قسمت: ریش سفیدیسم دیگه نمی‌تونم غرغرهایت را تحمل کنم! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

ببخشیم

قسمت: ببخشیم 🔸همدیگر را ببخشیم! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

آش نذری

این قسمت:آش نذری 🔸اختلافات را ببریم به سمت صلح و سازش! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin