محیط زیست

1.0

نا نایلون

1.0

ذوالچرخین

1.0

غذای زنده

1.0

فرتی ریختن

1.0

فیست

1.0

خلاف جهت

1.0

ملعبت گزاف

1.0

وسایل پیشگیری

1.0

تر و خشک

1.0

تک آورنده

1.0

جی‌ پی‌ اس

1.0

ترکیدن