1.0

تخت گاز

1.0

پرتغال مراکش

1.0

کلمبیا_ژاپن

1.0

سقوط

1.0

داور دقت کن

1.0

سبقت غیر مجاز

1.0