منابع آب

1.0

تهدید

1.0

ارثیه بی‌ارزش

1.0

سه بهره دار

1.0

فردوسی قهوه ای