1.0

تخت گاز

1.0

مهار

1.0

همگام با وی

1.0

قوذنقه

1.0

قرص نان

1.0

تنها ها

1.0

صله رحم

1.0

بیماراندن

1.0

تک آورنده

1.0
1.0
1.0

جامه عمل