1.0

بوی مبهم

1.0

فاضلابلوژی

1.0

زباله دان تاریخ

1.0

شهروند مسئول

1.0

وی لوک هلمز

1.0

زشت‌ترین کار

1.0

ساعت مقرر

1.0

خشک و تر

1.0

پسماند