1.0

آب

1.0

جاذبه توریستی

1.0

شیرینی بچه‌ها

1.0

سه بهره دار