1.0

آب

1.0

آی

1.0

پذیرایی

1.0

جاذبه توریستی

1.0

ارثیه بی‌ارزش

1.0

سه بهره دار