1.0

مغازی

1.0

جاذبه توریستی

1.0

شیرینی بچه‌ها

1.0

ارثیه بی‌ارزش