کودکان کار

1.0
1.0

بین التعطیلین

1.0

تک فرزندی

1.0
1.0

جوانمرد غضاب

1.0

خانواده آهنین

1.0

دستگاه تکدی سنج

1.0

دستگاه یتیم سنج

1.0

دید زدن

1.0

رابین هود

1.0

ریشه کنی لسانی

1.0

سبقت غیر مجاز