1.0

جاذبه توریستی

1.0

صنایع غیر دستی

1.0

گردشگرخور

1.0

سه گنبد