1.0

جاذبه توریستی

1.0

سه گنبد

1.0

صنایع غیر دستی

1.0

گردشگرخور