کتاب خواری

کتاب خواری این قسمت: کتابخواری! متن امروز رو با صدای راوی نخونید، با صدای دن ویتو کورلئونه عصبانی اندر خانواده بخونید! مگه ما یه خانواده ۵۲ هزار و خرده ای نیستیم که تعدادمون هر لحظه داره بیشتر می شه؟ – همینطوره دن کورلئونه. – نکنه انیمیشن هایی که می سازم بی نمکه؟ – نه، ولی… […]