1.0
1.0

تیک اتوماتیک

1.0

پیرگشتگی

1.0

وجدان کاری

1.0

اجاره نشینی

1.0

آرامش

1.0

فرانَموشی

1.0

اعماق روانشناسی

1.0

جمال زامبی

1.0

حلال حلال

1.0

آباژور

1.0

بغال